Instytucje z którymi współpracujemy:

Centralna Bilioteka Wojskowa

Współpraca z Centralna Biblioteką Wojskową, gdzie znajduje się pierwsze wydanie 6-tomowego dzieła Blocha „Przyszła wojna…”  rozpoczęła się jeszcze w latach 90. i prowadziło ją Towarzystwo im. Jana Blocha. W Bibliotece zorganizowano m. in. w roku 2004 wystawę poświęconą Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie, która była fragmentem wystawy zorganizowanej w Szwajcarii z okazji 100 rocznicy utworzenia Muzeum (1902 – 2002r.), prezentowaną następnie w Muzeum Regionalnym w Łęcznej. Dyrektorem Biblioteki był wówczas płk. Dr Andrzej Wesołowski, zaś sekretarzem Ewa Foltyniewicz. Przy organizacji wystawy aktywnie współdziałało Towarzystwo Jana Blocha, a na szczególne podkreślenie zasługuje praca Elżbiety Małeckiej – sekretarza Towarzystwa. W otwarciu wystawy wzięli udział wiceministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych oraz wysoki przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów, a także goście zagraniczni: Prof. Peter van den Dungen, twórca wystawy w Lucernie – Walter Troxler oraz dr Arthur Eyffinger – organizator programu „Haga – Międzynarodowe Centrum Sprawiedliwości i Pokoju”. 

W CBW odbyła się też (druga z kolei) prezentacja książki Andrzeja Żora „Figle historii”.

Biblioteka udostępniła Fundacji materiały archiwalne dot. lokalizacji nieruchomości Blocha na warszawskim Solcu (młyn parowy, koszary Blocha, przytułek dla ubogich).

Związek Literatów Polskich

W ramach wzajemnej współpracy w siedzibie ZLP, a także w siedzibie współpracującego ze Związkiem Klubu Księgarza odbyły się promocje książek poświęconych Janowi Blochowi i innym wielkim biznesmanom XIX stulecia, w tym publikacji „Figle historii” i „Kronenberg. Dzieje fortuny” autorstwa Andrzeja Żora oraz pracy zbiorowej „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 – 1902). Ta ostatnia książka była także prezentowana na stoisku ZLP podczas Międzynarodowych Targów Książki w 2014 roku.

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Współpraca IH PAN z Fundacją Blocha rozpoczęła się przed dwoma laty, kiedy podjęto inicjatywę polskiego wydania książki Waltera Troxlera, Danieli Walker i Markusa Furrera o Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie połączonego z organizacją seminarium naukowego poświęconego postaci Jana Blocha ze szczególnym podkreśleniem jego pacyfistycznego dorobku. Publikacja ta nie ukazała się z powodu trudności prawno-organizacyjnych. Konferencja na powyższy temat została zorganizowana w grudniu 2014 roku (vide: kronika wydarzeń , poz….). W 2015 roku ukażą się materiały konferencyjne.

Fundacja mBanku (dawniej BRE Banku)

W 2005 roku Fundacja Jana Blocha podpisała z Fundacja BRE Banku oraz Fundacją im. Jana Kantego Steczkowskiego porozumieniu o wspólnym wydaniu i finansowaniu serii wydawniczej p.n. „Biografie niezwykłe” poświęconej najwybitniejszym przedstawicielom tzw. nurtu organicznikowskiego w polskiej historii, w tym prezentacji postaci Jana Blocha, Aleksandra Wielopolskiego oraz Jana Kantego Steczkowskiego. Publikacje na ten temat ukazały się kolejno w latach 2005, 2007 i 2009. Fundacja BRE Banku przekazała książkę „Figle historii” pióra Andrzeja Żora jako upominek z okazji 20-lecia działalności Banku około 3000 potencjalnych czytelników, przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji postaci i dorobku pierwszego polskiego kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Fundacja BRE Banku wsparła także publikację pracy zbiorowej „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 – 1902)”.

Związek Banków Polskich

We współpracy ze Związkiem Banków Polskich podjęto kilka inicjatyw popularyzujących zapomnianą postać Jana Blocha. W wyniku tych kontaktów ukazały się m.in. artykuły Andrzeja Nartowskiego, Przemysława Wiśniewskiego i Andrzeja Żora w „Gazecie Bankowej” i miesięczniku „Bank”. Związek Banków Polskich jest reprezentowany w radzie nadzorczej Fundacji Blocha przez Przemysława Wiśniewskiego. Prowadzone są rozmowy na temat wsparcia drugiego, poszerzonego wydania publikacji „Kapitalista, pacyfista, filantrop…”.

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Fundacja im. Mojżesza Schorra zasłynęła organizacją kilku wystaw plenerowych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Jedna z nich była poświęcona biznesmanom pochodzenia żydowskiego działającym w Królestwie Polski w XIX wieku, a zarazem wielkim i sławnym filantropom. Wtedy zrodziła się myśl o współpracy obu Fundacji, która zmaterializowała się przy okazji pracy nad książką „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 – 1902)”, której część poświęconą dobroczynnej działalności Blocha opracowały Elżbieta Mazur i Grażyna Pawlak, właśnie z Fundacji Mojżesza Schorra. Wspólnie z tą Fundacją zorganizowano promocję wymienionej książki z Muzeum Historii Żydów Polskich. Obie instytucje przygotowują uzupełnienia i modyfikacje do prezentacji dorobku i osiągnięć Jana Blocha i Leopolda Kronenberga eksponowanych w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Otwarte w 2014 roku Muzeum Historii Żydów Polskich zorganizowało w lipcu ubiegłego roku promocję świeżo wydanej przez Wydawnictwo TRIO pracy zbiorowej „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 – 1902)” przy współpracy Fundacji Jana Blocha i Fundacji im. Mojżesza Schorra. Spotkanie promocyjne prowadziła dr Grażyna Pawlak z Fundacji Schorra, zaś książkę zaprezentowali paneliści: Prof. Daniel Gruenberg, Prof. Elżbieta Mazur, dr Justyna Guze z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz redaktor tomu dr Andrzej Żor.

Fundacje Blocha i Schorra przewidują także podjęcie prac nad wzbogaceniem tej części ekspozycji Muzeum, która dotyczy działalności i osiągnięć najwybitniejszych kapitalistów XIX stulecia pochodzenia żydowskiego , w tym Jana Blocha i Leopolda Kronenberga.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Nawiązanie współpracy z Muzeum Narodowym miało miejsce w roku 2012, kiedy w Muzeum (a uczyniła to Justyna Guze) wygłoszono wykład na temat nieznanej kolekcji rysunków Jana i Emilii Blochów. Przedstawiciele Fundacji Blocha wzięli w tym przedsięwzięciu aktywny udział, a kontakt ten przyniósł wymierny rezultat w postaci artykułu Justyny Guze, który wszedł jako jeden z rozdziałów do książki „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 -1902), wydanej w 2014 roku. Justyna Guze uczestniczyła i prezentowała „kolekcjonerskie” epizody biografii Blochów podczas promocji tej książki w Klubie Księgarza, Muzeum Historii Żydów Polskich, Bibliotece Publicznej m. stoł. Warszawy. Te nieznane dotąd aspekty działalności autora „Przyszłej wojny…” i jego żony wzbudziły żywe zainteresowanie historyków polskich i zagranicznych.

Muzeum Lubelskie w Lublinie/Muzeum Regionalne w Łęcznej

Muzeum Regionalne w Łęcznej k/Lublina zostało otwarte w 1966 roku i ulokowane w zabytkowej synagodze pochodzącej z połowy XVII stulecia. Muzeum – dzięki pracy jego kustosza dr Ewy J. Leśniewskiej - stało się jedną z ważniejszych placówek prowadzących badania i gromadzącej eksponaty poświęcone właścicielom majątku w Łęcznej, w tym przede wszystkim Janowi Blochowi, jego zonie Emilii i synowi Henrykowi, a także czterem córkom małżeństwa Blochów.

Ewa Leśniewska jest autorką książki i licznych artykułów o właścicielach Łęcznej i działalności Blocha.

W siedzibie Muzeum eksponowane były fragmenty wystawy zorganizowanej w Lucernie i poświęconej Muzeum Wojny i Pokoju założonej przez Jana Blocha w tym mieście w 1902 roku, a następnie prezentowanej w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

W 2009 roku Fundacja Blocha przekazała – na ręce kierującej Muzeum Joanny Kadłubowskiej - Wącior  - 700 egz. książki Elżbiety Małeckiej „Towarzystwo Jana Blocha” do wykorzystania dla osób zainteresowanych życiem i działalnością Jana Blocha.

Niestety, Muzeum w Łęcznej znajdujące się w zabytkowym obiekcie, zakończyło swoją działalność w 2014 r. w związku z przekazaniem synagogi Związkowi Wyznaniowemu Gmin Żydowskich. Mamy nadzieję, że nowy właściciel zatroszczy się o odpowiednią prezentację dorobku Jana Blocha i jego rodziny.    

Towarzystwo Przytułku im. św. Franciszka Salezego w Warszawie

W 1895 roku działające w Warszawie Towarzystwo Dobroczynności przejęło pod swój zarząd Przytułek św. Franciszka Salezego w Warszawie, przy ul. Solec  3 lipca  1896 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby, co stało się możliwe dziki hojnej dotacji Jana Blocha, który m. in. przekazał na ten cel plac o powierzchni 6000 tys. łokci kwadratowych. 13 grudnia tegoż roku  w „Kurierze Codziennym” ukazał się entuzjastyczny artykuł Bolesława Prusa, komentujący to wydarzenie i podkreślający filantropijną działalność Blocha. 1 lipca 1897 r. w budynku zamieszkali pierwsi pensjonariusze. Jan Bloch był donatorem, zaś jedną z wiodących funkcji w Zarządzie Towarzystwa pełniła Aleksandra z Blochów Weyssenhoffowa, która w latach 1916 – 1919 oraz 1921 – 1939 pełniła funkcje jego Prezesa.

Pod koniec 2014 roku Fundacja Blocha i Towarzystwo istniejącego nadal Przytułku nawiązały współpracę. W styczniu 2015 roku przedstawiciele obu instytucji omówili proponowane kierunki współdziałania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją historii Towarzystwa pt. Jest taki dom w Warszawie (link)

International Network of Museums for Peace (INMP) – Międzynarodowa Sieć Muzeów Pokoju.

Międzynarodowa Sieć MuzeówPokoju (INMP) jest światową organizacją skupiającą rozsiane po całym świecie muzea pokoju oraz inne miejsca upamiętniające ofiary wojen oraz propagujące idee budowania globalnej kultury pokoju i sprzeciwu wobec wojen, wyścigu zbrojeń oraz podsycania konfliktów międzynarodowych. Aktualnie INMP liczy 135 członków z różnych krajów świata, w tym 95 osób fizycznych i 40 instytucji. Jej pracami kieruje Zarząd (Executive Board), zaś funkcję generalnego koordynatora sprawuje Peter van den Dungen – visiting profesor Uniwersytetu w Bradford (Wlk. Brytania).

Peter van den Dungen od wielu lat był ściśle związany z Towarzystwem Jana Blocha jako jeden z jego założycieli (wspólnie z Aleksandrem Bocheńskim i Andrzejem Wernerem), a dziś z Fundacją Jana Blocha. Był współorganizatorem konferencji w Petersburgu w 1899 roku w setną rocznicę konferencji haskiej oraz setną rocznicę wydania pomnikowego dzieła Blocha „Przyszła wojna…”.Tam też – wespół z Andrzejem Wernerem – ostatecznie przesądzili sprawę polskiej, a nie rosyjskiej, narodowości Blocha. Współdziałał przy wydaniu książki Waltera Troxlera, Daneli Walker i Markusa Furrera o Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie  i napisał wstęp do tej książki. Odwiedzał Polskę kilkakrotnie. M. in. był uczestnikiem konferencji poświęconych historii i współczesnym problemom pokojowego rozstrzygania sporów i roli Jana Blocha w tej sprawie. Odwiedzał też Muzeum w Łęcznej.

Aktualnie Peter van den Dungen – wspólnie z Fundacja Blocha - bierze udział w przygotowaniach do zorganizowania w Hadze konferencji poświęconej wkładowi Jana Blocha w dzieło umacniania światowego pokoju.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Jedną z pierwszych instytucji, z którą nawiązała współpracę Fundacja Jana Blocha, była – obok Fundacji BRE Banku - także Fundacja Jana Kantego Steczkowskiego, założona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej patron był zasłużonym działaczem gospodarczym w Galicji, a potem premierem Rządu Rady Regencyjnej pod koniec I wojny światowej (1918r.), ministrem skarbu w tym rządzie, a także ministrem skarbu już w niepodległej Polsce w rządzie Wincentego Witosa. Z chwilą utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego został jego pierwszy prezesem i pełnił tę funkcję do 1927 roku. Potem wycofał się z czynnego życia publicznego. Zmarł w 1929 roku.

Trzy współpracujące Fundacje postanowiły zainicjować serię wydawniczą „Biografie niezwykłe”, poświęconą wybitnym przedstawicielom tzw. Nurtu organicznikowskiego w polskiej historii, m.in. Jana Blocha, Jana Kantego Steczkowskiego i Aleksandra Wielopolskiego. Trzy biografie autorstwa Andrzeja Żora ukazały się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia; ukazała się też broszura poświęcona Janowi K. Steczkowskiemu, napisana przez Prof. Wojciecha Morawskiego z SGH w Warszawie (szerzej vide: książki...).