FUNDACJI im. Jana Blocha

Preambuła

Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności przedsiębiorczości, pracowitości, kreatywności, gotowości do wysiłku i poświęcenia na rzecz ogółu, odwagi cywilnej w życiu publicznym, a służących budowie społeczeństwa obywatelskiego, które znamionowały działalność Jana Gotlieba Blocha - warszawskiego bankiera, przemysłowca, "ojca duchowego" I Pokojowej Konferencji Haskiej i założyciela pierwszego w historii Muzeum Pokoju.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Jana Blocha, zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez Emila Dróżdża, Andrzeja Księżnego i Krzysztofa Szwarca zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresą Dębską - Grelus z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Zgoda 3 lok. 1, dnia 17 grudnia 2004r., repertorium A nr 11264/2004, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresą Dębską - Grelus z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Zgoda 3 lok. 1, dnia 26 stycznia 2005r., repertorium A nr 552/2005 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1884r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

• Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Warszawa.

• Fundacja może tworzyć oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz inne jednostki organizacyjne.

§ 3.

• Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

• Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz dane identyfikacyjne.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego, w tym wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa, aktywnie uczestniczącego w europejskiej i światowej wspólnocie.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

• wspieranie i finansowanie programów, przedsięwzięć i projektów o charakterze naukowym, edukacyjno-oświatowym, kulturalnym;

• organizowanie i finansowanie wystaw, konkursów, konferencji;

• przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów;

• wspieranie i finansowanie działalności wydawniczej;

• współpracę z organizacjami, instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami prywatnymi w przedmiocie stanowiącym realizację celów Fundacji.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300.000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

• darowizn osób fizycznych i prawnych, spadków, zapisów,

• subwencji osób prawnych,

• zbiórek i imprez publicznych,

• dotacji z budżetu Państwa, jednostek administracyjnych i samorządowych,

• dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym z odsetek od wkładów pieniężnych,

• wszelkich innych źródeł (w ramach obowiązującego prawa).

§ 12.

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 23 pkt. c) przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 13.

• Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, lub w inny sposób przysłużą się realizacji przez Fundację jej celów statutowych, otrzymują - o ile wyrażą stosowne życzenie - tytuł Sponsora Fundacji.

• Tytuł Sponsora Fundacji przyznaje Rada Fundacji.

• Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

• Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany "Zarządem" oraz - w przypadku powołania zgodnie z postanowieniami § 29 - Rada Programowa jako organ doradczy.

• W przypadku powołania Rady Programowej, do jej działalności stosuje się postanowienia Rozdziału IV c niniejszego statutu.

• Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

 

Rozdział IV a

Rada Fundacji

§ 15.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 16.

1. Rada składa się z od 3 do 7 członków. Pierwszy skład Rady Fundacji ustanowią Fundatorzy, którzy również wyznaczają pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Kandydatów na nowych członków Rady Fundacji zgłaszają:

• Przewodniczący Rady Fundacji, lub

• dwóch członków Rady Fundacji.

3. Powoływanie nowych członków Rady Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa:

• z chwilą śmierci członka Rady Fundacji;

• skutkiem ustąpienia z funkcji członka Rady Fundacji;

• w przypadku wyboru członka Rady Fundacji w skład Zarządu lub Rady Programowej;

• w wypadku odwołania członka Rady Fundacji. Odwołanie może nastąpić większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji w przypadku, gdy jego działania są szkodliwe dla Fundacji lub narażają na szwank jej dobre imię.

5. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 17.

• Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej, niż 2 razy w roku.

• Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji , a w przypadku nieobecności Przewodniczącego każdy inny członek Rady Fundacji . Posiedzenia mogą być również zwołane na życzenie Zarządu.

• Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji niezbędna jest obecność co najmniej trzech jej członków.

• Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających - poza uchwałami o powołaniu i odwołaniu członków Rady Fundacji, zmianie niniejszego statutu, połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków . W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

• Z posiedzenia Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

§ 18.

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:

• uchwalanie kierunków działania Fundacji,

• występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

• opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

• powoływanie, z wyjątkiem pierwszej Rady Fundacji, oraz odwoływanie członków Rady Fundacji,

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

• decyzja o utworzeniu i likwidacji Rady Programowej jako organu Fundacji, a przypadku jej utworzenia, powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Rady Programowej,

• wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

• rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych,

• podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

• udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej jednorazowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych),

• tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych,

• przyjmowanie subwencji, darowizn przekraczających kwotę 100.000 zł oraz spadków i zapisów,

• ustalanie schematu organizacyjnego, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,

• podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 24, 36, 38 i 40.

Rozdział IV b

Zarząd Fundacji

§ 19.

Zarząd składa się z od 2 do 5 członków.

§ 20.

• Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Radę Fundacji.

• Pierwszy skład Zarządu powołany zostanie na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji, które odbędzie się w terminie 14 dni od ustanowienia Fundacji przez Fundatorów.

§ 21.

Rada Fundacji, na pierwszym swym posiedzeniu, wybiera spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.

§ 22.

Członkostwo Zarządu wygasa w następujących przypadkach:

• odwołania przez Radę Fundacji ,

• zrzeczenia się członkostwa na piśmie,

• trwałej niezdolność do wykonywania obowiązków członka Zarządu,

• w przypadku wyboru członka Zarządu w skład Rady Fundacji lub Rady Programowej.

§ 23.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, w szczególności:

• reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu,

• sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

• przyjmuje subwencje i darowizny nie przekraczające kwoty 100.000 zł.

• podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 24.

Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia funkcji być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 25.

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego statutu, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 26.

• Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z pozostałych członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Fundacji.

• Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 27.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 28.

• Zarząd może zaciągać zobowiązania do świadczenia i rozporządzać prawem do wartości nie przekraczającej jednorazowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) bez zgody Rady Fundacji.

• Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej jednorazowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych), wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Rady Fundacji. Rada Fundacji udziela swej zgody w formie uchwały.

 

Rozdział IV c

Rada Programowa

§ 29.

1. W przypadku jej powołania Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.

2. Decyzję o utworzeniu oraz likwidacji Rady Programowej podejmuje Rada Fundacji.

§ 30.

W skład Rady Programowej wchodzi nie mniej niż 3 członków powoływanych i odwoływanych na czas nieokreślony przez radę Fundacji.

§ 31.

1. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w miarę potrzeby.

3. W posiedzeniach Rady Programowej mogą brać udział poszczególni członkowie Rady Fundacji.

4. Dla ważności posiedzenia Rady Programowej niezbędna jest obecność co najmniej dwóch jej członków.

5. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

6. Z posiedzeń Rady Programowej sporządzany jest protokół.

§ 32.

Rada Programowa doradza i opiniuje działania podejmowane przez Zarząd i Radę Fundacji.

§ 33.

Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w następujących przypadkach:

a) odwołanie przez Radę Fundacji,

b) zrzeczenie się członkostwa na piśmie,

c) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków członka Rady Programowej,

d) wyboru członka Rady Programowej w skład Zarządu lub Rady Fundacji,

e) likwidacja Rady Programowej przez Radę Fundacji.

§ 34.

Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje honorowo i nie mogą z tego tytułu otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

 

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 35.

Zmiana niniejszego statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 36.

Decyzje w przedmiocie zmiany niniejszego statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 37.

• Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

• Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotniej zmianie cel Fundacji.

§ 38.

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności wszystkich członków Rady Fundacji i po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 39.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 40.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 41.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

§ 42.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowana Fundacji przez sąd.

§ 43.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji i sportu.

 

Fundatorzy: Emil Drożdż, Andrzej Księżny, Krzysztof Szwarc.